top of page

Vedtægter for Herning Skøjteløber Forening

 

§ 1 – Foreningens navn Foreningens navn er: HERNING SKØJTELØBERFORENING

§ 2 – Foreningens formål Foreningens formål er at fremme skøjtesporten i Herning og omegn for børn, unge og voksne ved dyrkning af skøjteløb, kunstløb, isdans og hurtigløb.

§ 3 – Foreningens medlemskaber Foreningen er medlem af: Dansk Skøjte Union

Herning idrætsråd

Fonden for Herning isstadion

 

Gennem medlemskab af Dansk Skøjte Union er foreningen tilsluttet Dansk Idrætsforbund.

Foreningen er i sin virksomhed forpligtet til at følge disse organisationers love og bestemmelser.

 

§ 4 – Optagelse og ekskludering af foreningen Som medlem kan bestyrelsen optage enhver, der fremsætter anmodning herom. Dog kan bestyrelsen i visse tilfælde nægte optagelse, ligesom bestyrelsen kan ekskludere et medlem af foreningen. Den pågældende har dog ret til at indanke sagen ved førstkommende generalforsamling.

 

§ 5 - Kontingent Bestyrelsen fastsætter kontingentet hvert år pr. 1 juli,

Kontingentet fastsættes efter bestyrelsens forudgående fastsatte regler og normer.

Medlemskabet gælder for 1/2 sæson ad gangen.

Medlemmer kan efter bestyrelsens skøn fritages for kontingent.

 

§ 6 - Generalforsamlingen Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst en uges varighed ved annoncering på hjemmesiden og ved skriftlig meddelelse til medlemmerne

Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 x 24 timer før generalforsamlingen. I sager, der ikke er ført på dagsordenen, kan en generalforsamling ikke tage bindende beslutning. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Stemmeret har medlemmer (mindst 15 år – for børn 0 – 15 år 1 værge = 1 stemme uanset et eller flere børn), der ikke er i kontingentrestance, og som har været medlem af foreningen i 2 måneder inden generalforsamlingen. Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der leder forsamlingen. Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis 1 medlem forlanger det. Endvidere skal alle afstemninger om eksklusion forgå skriftlig. Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan dette ikke på ny forlægges før næste generalforsamling. Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 x 24 timer før generalforsamlingen. I sager, der ikke er ført på dagsordenen, kan en generalforsamling ikke tage bindende beslutning. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

 

Den ordinære generalforsamling afholdes i marts måned.

 

 

Dagsordenen skal omfatte følgende:

 

a. Valg af dirigent b. Beretning om foreningens stilling og virksomhed i det forløbne år. c. forlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år, samt statusopgørelse. d. Indkomne forslag e. Valg af bestyrelse, jf. §6 f. Valg af revisor, jf. §6 g. Valg af suppleanter, jf. §6 h. Eventuelt

 

§ 7 – Foreningens ledelse

Stk. 1

Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse, der repræsenterer foreningen i alle forhold.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, bestående af formand, næstformand, kasserer og 4

bestyrelsesmedlemmer. Klubbens formand og kasserer repræsenterer HSF i Fonden for Herning

isstadion. Bestyrelsen aftaler møderække og starter fordeling af opgaver på førstkommende

møde.

 

Stk. 2

Alle syv bestyrelsesmedlemmer vælges til deres specifikke post på foreningens generalforsamling,

Bestyrelsesmedlemmerne er dermed valgt af foreningens medlemmer til deres specifikke post, og

der skal ikke foretages konstituering.

Samtlige syv bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år således:

• At formand og to menige medlemmer vælges i ulige årstal.

• At næstformand, kasserer og to øvrige aktivitets-udvalgs-medlemmer vælges i lige år.

 

På generalforsamlingen vælges to suppleanter for bestyrelsen. Disse valg er alle et-årige.

Der vælges ligeledes en revisor af en et-årig periode.

 

Stk. 3

I tilfælde af at en bestyrelsessuppleant skal indtræde i bestyrelsen i stedet for et indvalgt medlem,

vil der i modsætning til ved generalforsamlingen foregå en konstituering. Derfor konstituerer

bestyrelsen sig på første møde efter suppleantens indtrædelse. Denne konstituering gælder indtil

førstkommende generalforsamling, hvor der igen vælges til specifikke poster jf. stk. 2.

 

Stk. 4

Bestyrelsen er ansvarlig for der nedsættes et sportsudvalg, bestående af sportschefen, formanden

og yderlig 2 bestyrelsesmedlemmer. De er ansvarlige for at sikre et godt træningsmiljø. Der kan

hvis muligt nedsættes et løberudvalg. Større ændringer skal altid besluttes i bestyrelsen med min.

5 bestyrelsesmedlemmer til stede.

 

Stk. 5

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer af bestyrelsen er til stede.

Aktiviteter, samlinger, konkurrencer osv. besluttes af den samlede bestyrelse og sportschef.

Ændringer af aktiviteter og tilføjelse af aktiviteter kan kun besluttes på et møde med mindst fem

af den samlede bestyrelses syv medlemmer

 

Stk. 6

Bestyrelsen er overfor klubbens medlemmer forpligtiget til senest 1.juni at offentliggøre

målsætninger for den kommende sæson.

 

§ 8 - Regnskaber Foreningens regnskab følger kalenderåret, og løber fra den 1. januar til 31. december. Kassereren afgiver årsregnskab til revisoren senest d. 1. marts. Regnskab, forsynet med underskrift fra revisoren, bestyrelsesformanden og kassereren forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

 

§ 9 – Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkaldes af bestyrelsen og skal afholdes inden en måned, når mindst 2/3 af de aktive medlemmer skriftligt over for formanden forlanger det.

 

§ 10 – Ændringer i vedtægterne Ændringer i disse love kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/5 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås majoritet på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanlig varsel indkalde en ny generalforsamling. Hvis også ¾ af de på denne generalforsamlings afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede der er til sted.

Stk. 1

Generalforsamlingen kan stemme om at ændre teksten i indkomne forslag til vedtægtsændringer, hvis teksten i det indkomne forslag ikke er korrekt eller klar og forståelig i formuleringen, hvis vedkommende der har indsendt forslaget, ønsker det og kan godkende den nye formulering. Herefter kan generalforsamlingen efterfølgende stemme om forslaget, således der ikke skal afventes en ny generalforsamling før forslaget kan stemmes om.

 

§ 11 - Forpligtelse Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden og kassereren eller næstformanden. Kassereren har fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgående forpligtelser.

Stk. 1

Kassereren har fuldmagt til at modtage indbetalinger, samt betale indgående forpligtelser på foreningens vegne. Kassereren tildeles gennem valg på generalforsamlingen fuldmagt til at få udstedt et debetkort til foreningens hovedkonti.

 

§ 12 – Opløsning af foreningen Opløsning af foreningen kan kun foretages på en ekstraordinær generalforsamling, med dette formål som punkt på dagsordenen. Opløsning af foreningen kan kun ske, hvis 2/3 af fremmødte medlemmer stemmer for. Eventuelle i behold værende midler tilfalder DANSK SKØJTE UNION.

* * *

Således vedtaget på stiftende generalforsamling.

Herning, den 11. oktober 1966

 

Revideret på generalforsamling den 22. marts 1971

* * *

Revideret på ekstraordinær generalforsamling den 24. april 1980

* * *

Revideret på generalforsamlingen den 13. februar 1985

* * *

Revideret på generalforsamlingen den 7. februar 1989

* * *

Revideret på generalforsamlingen den 15. februar 1991

* * *

Revideret på generalforsamlingen den 28. februar 1996

* * *

Revideret på generalforsamlingen den 26. februar 1997

* * *

Revideret på ekstraordinær generalforsamling den 27. marts. 2002

* * *

Revideret på generalforsamling den 15. marts. 2006

* * *

Revideret på generalforsamling den 23. marts. 2009

* * *

Revideret på generalforsamlingen den 18. marts 2015

* * *

Revideret på generalforsamlingen den 17. marts 2022

* * *

Revideret på generalforsamlingen den 17. marts 2022

* * *

Revideret på generalforsamlingen den 31. marts 2023

bottom of page