Vedtægter for Herning Skøjteløber Forening

• 1 – Foreningens navn
Foreningens navn er:
HERNING SKØJTELØBERFORENING

 

• 2 – Foreningens formål
Foreningens formål er at fremme skøjtesporten i Herning ved dyrkning af skøjteløb, kunstløb, isdans og hurtigløb

 

• 3 – Foreningens medlemskaber
Foreningen er medlem af:
Dansk Skøjte Union
Idrætsrådet, Herning

 

• 4 – Optagelse og ekskludering af foreningen
Som medlem kan bestyrelsen optage enhver, der fremsætter anmodning herom.
Dog kan bestyrelsen i visse tilfælde nægte optagelse, ligesom bestyrelsen kan ekskludere et medlem af foreningen.
Den pågældende har dog ret til at indanke sagen ved førstkommende generalforsamling.

 

• 5 – Kontingent
Bestyrelsen fastsætter kontingentet hvert år.
Kontingentet erlægges efter bestyrelsens forudgående fastsatte regler og normer.
Medlemskabet gælder for 1/2 sæson ad gangen.
Medlemmer kan efter bestyrelsens skøn fritages for kontingent.

 

• 6 – Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst en uges varighed ved annoncering på hjemmesiden og ved skriftlig meddelelse til medlemmerne
Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 x 24 timer før generalforsamlingen.
I sager, der ikke er ført på dagsordenen, kan en generalforsamling ikke tage bindende beslutning.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Stemmeret har medlemmer (mindst 15 år – for børn 0 – 15 år 1 værge = 1 stemme uanset et eller flere børn), der ikke er i kontingentrestance, og som har været medlem af foreningen i 2 måneder inden generalforsamlingen.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der leder forsamlingen.
Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis 1 medlem forlanger det.
Endvidere skal alle afstemninger om eksklusion forgå skriftlig.
Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan dette ikke på ny forlægges før næste generalforsamling
Den ordinære generalforsamling afholdes i marts måned.
Dagsordenen skal omfatte følgende:


1. Valg af dirigent
b. Beretning om foreningens stilling og virksomhed i det forløbne år.
c. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år, samt statusopgørelse.
d. Indkomne forslag
e. Valg af bestyrelse, jf. §7
f. Valg af revisor, jf. §7
g. Valg af suppleanter, jf. §7
h. Eventuelt

 

• 7 – Foreningens ledelse
Stk. 1
Foreningens ledelse forestås af bestyrelsens forretningsudvalg, der repræsenterer foreningen i alle forhold. Forretningsudvalget består af formand, næstformand og kasserer. Klubbens formand og kasserer repræsenterer HSF i Fonden for Isstadion.
Derudover består foreningens bestyrelse af 4 yderligere bestyrelsesmedlemmer, der dog ikke sidder i forretningsudvalget og som primært beskæftiger sig med forenings-aktiviteter såsom konkurrencer, sociale aktiviteter mv.
Forretningsudvalg og bestyrelse aftaler møderække for udvalgene på førstkommende møde.

 

Stk. 2
Alle syv bestyrelsesmedlemmer vælges til deres specifikke post på foreningens generalforsamling, Bestyrelsesmedlemmerne er dermed valgt af foreningens medlemmer til deres specifikke post, og der skal ikke foretages konstituering.
Samtlige syv bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år således:
• At formand og to menige medlemmer vælges i ulige årstal.
• At næstformand, kasserer og to øvrige aktivitets-udvalgs-medlemmer vælges i lige år.
På generalforsamlingen vælges to suppleanter for bestyrelsen. Disse valg er alle et-årige.
Der vælges ligeledes en revisor af en et-årig periode.

 

Stk. 3
I tilfælde af at en bestyrelsessuppleant skal indtræde i bestyrelsen i stedet for et indvalgt medlem, vil der i modsætning til ved generalforsamlingen foregå en konstituering. Derfor konstituerer bestyrelsen sig på første møde efter suppleantens indtrædelse. Denne konstituering gælder indtil førstkommende generalforsamling, hvor der igen vælges til specifikke poster jf. stk. 2.

 

Stk. 4
Forretningsudvalget er ansvarlig for, at der i klubben nedsættes et løberudvalg, og at der etableres et tæt samarbejde med udvalgsformanden for dette udvalg og med sportschefen der til hver en tid er formand for det sportslige udvalg.


Stk. 5
Forretningsudvalget er bestyrelsens beslutningsdygtige organ og er kun beslutningsdygtig, når mindst 2 medlemmer af forretningsudvalget er til stede.
Aktiviteter, konkurrencer osv. besluttes af den samlede bestyrelse og sportschef inden sæsonen. Ændringer af aktiviteter og tilføjelse af aktiviteter kan kun besluttes på et møde med minimum fem af den samlede bestyrelses syv medlemmer.


Stk. 6
Forretningsudvalget er overfor klubbens medlemmer forpligtet til senest 1. Maj at offentliggøre deres strategi og målsætninger for det kommende år. Offentliggørelsen skal ske på klubbens hjemmeside.
Formanden er forpligtet på til den årlige generalforsamling at afrapportere jf. offentliggjorte strategi og målsætninger.

 

• 8 – Regnskaber
Regnskabsåret for Herning Skøjteløberforening løber fra den 1/7 til 30/6.
Kassereren skal senest den 1/10 sende afsluttet driftsregnskab og statusopgørelse til revisorerne.
Regnskaberne, forsynes med revisorpåtegning, forlægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

 

• 9 – Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkaldes af bestyrelsen og skal afholdes inden en måned, når mindst 2/3 af de aktive medlemmer skriftligt over for formanden forlanger det.

 

• 10 – Ændringer i vedtægterne
Ændringer i disse love kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/5 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås majoritet på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanlig varsel indkalde en ny generalforsamling.
Hvis også ¾ af de på denne generalforsamlings afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede der er til sted.

 

• 11 – Forpligtelse
Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemm er, hvoraf den ene skal være formanden og kassereren eller næstformanden.
Kassereren har fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgående forpligtelser.

 

• 12 – Opløsning af foreningen
Opløsning af foreningen kan kun foretages på en ekstraordinær generalforsamling, med dette formål som punkt på dagsordenen.
Opløsning af foreningen kan kun ske, hvis 2/3 af fremmødte medlemmer stemmer for.
Eventuelle i behold værende midler tilfalder DANSK SKØJTE UNION.

* * *
Således vedtaget på stiftende generalforsamling.
Herning, den 11. oktober 1966
Revideret på generalforsamling den 22. marts 1971
* * *
Revideret på ekstraordinær generalforsamling den 24. april 1980
* * *
Revideret på generalforsamlingen den 13. februar 1985
* * *
Revideret på generalforsamlingen den 7. februar 1989
* * *
Revideret på generalforsamlingen den 15. februar 1991
* * *
Revideret på generalforsamlingen den 28. februar 1996
* * *
Revideret på generalforsamlingen den 26. februar 1997
* * *
Revideret på ekstraordinær generalforsamling den 27. marts. 2002
* * *
Revideret på generalforsamling den 15. marts. 2006
* * *
Revideret på generalforsamling den 23. marts. 2009
* * *
Revideret på generalforsamlingen den 18. marts 2015
***
Revideret på generalforsamlingen den 13. marts 2017